QSO statistics

G3XDY

--------------- DXCCs Worked ----------------------
G:  24  DL:  9  F:  6  PA:  4  OZ:  2  
ON:  2  GM:  1  EI:  1  GW:  1  GD:  1  


-------------- Squares Worked ---------------------
JOØ1: 6  JOØ2: 5  IO92: 5  IO91: 4  JO43: 3  
JNØ9: 2  JO45: 2  JO11: 2  JOØØ: 2  IO74: 1  
IO7Ø: 1  IO93: 1  IO85: 1  IN99: 1  IO81: 1  
IO62: 1  JNØ8: 1  IO86: 1  JO33: 1  JO2Ø: 1  
JO42: 1  JN39: 1  JN49: 1  JO21: 1  JO41: 1  
JO31: 1  JO23: 1  JO22: 1  JO1Ø: 1  

       QSOs  QSO Pts  SQRS   Score  DXCC  AVG DX   ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Claimed     52   14300   29   28800  10    275Km  68ØKm OZ3Z/JO45UN
Calculated   51   14300   29   28800  10   280.4Km  68ØKm OZ3Z/JO45UN

-- Calculated valid QSO COUNT differs from claimed QSO COUNT by -1

"59(9)" received:  51%
"59(9)" transmitted: 55%

----------------------------------------
 
----------------------------------

                       Points      RS(T)
QSO# Time     Callsign    Locator  LOG ROBOT Mode  TX RX DXCC, Additional information from parser
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 240213 20:00 G3IRQ      JOØ2OD   10   10 SSB  59 59 G (England) 
#002 240213 20:00 G3ZEZ/A     JOØ1PW   16   16 SSB  59 59 G (England) 
#003 240213 20:03 DK5QN      JO42FA  496  496 SSB  59 55 DL (Fed. Rep. of Germany) 
#004 240213 20:07 GØJDL      JOØ2SI   40   40 SSB  59 59 G (England) 
#005 240213 20:08 DL8QS      JO43KH  535  535 SSB  57 59 DL (Fed. Rep. of Germany) 
#006 240213 20:10 DRØX      JO33WQ  483  483 SSB  57 57 DL (Fed. Rep. of Germany) 
#007 240213 20:11 OZ3Z      JO45UN  680  680 CW   559 559 OZ (Denmark) 
#008 240213 20:13 OZ1DLD/P    JO45SK  664  664 CW   559 539 OZ (Denmark) 
#009 240213 20:15 DKØIZ      JO43SX  597  597 CW   559 559 DL (Fed. Rep. of Germany) 
#010 240213 20:16 PI4HLM     JO22HJ  236  236 SSB  59 55 PA (Netherlands) 
#011 240213 20:19 PAØGRB     JO23RE  313  313 SSB  59 57 PA (Netherlands) 
#012 240213 20:23 DL5EBS     JO31NH  417  417 SSB  599 559 DL (Fed. Rep. of Germany) 
#013 240213 20:26 DK1PZ      JO41TH  586  586 CW   559 559 DL (Fed. Rep. of Germany) 
#014 240213 20:27 PA1BVM     JO21RO  297  297 SSB  59 59 PA (Netherlands) 
#015 240213 20:28 G4AFF      JOØ2LO   63   63 SSB  59 59 G (England) 
#016 240213 20:29 DKØMM      JN49IU  580  580 SSB  59 59 DL (Fed. Rep. of Germany) 
#017 240213 20:29 PE1EWR     JO11SL  174  174 SSB  59 59 PA (Netherlands) 
#018 240213 20:29 DF2VJ      JN39LI  505  505 SSB  59 59 DL (Fed. Rep. of Germany) 
#019 240213 20:30 G8SEI      IO92FO  197  197 SSB  55 59 G (England) 
#020 240213 20:31 ON4KBE     JO2ØBI  279  279 SSB  59 59 ON (Belgium) 
#021 240213 20:31 ON8NT      JO11RC  189  189 SSB  55 57 ON (Belgium) 
#022 240213 20:44 G8LBS      JOØ2NB   6   6 SSB  59 59 G (England) 
#023 240213 20:44 GØBIX      JOØ1GI   92   92 SSB  59 59 G (England) 
#024 240213 20:45 GØGDA      JOØ1IJ   82   82 SSB  57 57 G (England) 
#025 240213 20:45 G8ZZK      JOØ1DI  101  101 SSB  59 59 G (England) 
#026 240213 20:45 G7ICV      JOØ1GI   92   92 SSB  59 59 G (England) 
#027 240213 20:47 GM4JTJ     IO86RP  565  565 SSB  55 55 GM (Scotland) 
#028 240213 20:49 F1CBC      JNØ9BO  284  284 SSB  57 59 F (France) 
#029 240213 20:53 F1MKG      JNØ8KQ  377  377 SSB  55 55 F (France) 
#030 240213 21:01 G1KAR/P     JOØØDR  162  162 SSB  59 59 G (England) 
#031 240213 21:02 F4HOG      JNØ9OJ  297  297 SSB  59 59 F (France) 
#032 240213 21:02 F4HRD      JOØØXX  132  132 SSB  59 59 F (France) 
#033 240213 21:07 GØWZV      JOØ1KV   30   30 SSB  59 59 G (England) 
#034 240213 21:09 EI8KN      IO62IE  581  581 SSB  57 52 EI (Ireland) 
#035 240213 21:10 GW1YBB/P    IO81KW  297  297 SSB  59 59 GW (Wales) 
#036 240213 21:11 G4YTL      IO92MB  149  149 SSB  57 58 G (England) 
#037 240213 21:12 G3MEH      IO91QS  130  130 SSB  59 59 G (England) 
#038 240213 21:14 G6WQN      JOØ2OO   61   61 SSB  55 57 G (England) 
#039 240213 21:18 DL6AA      JO43JH  530  530 SSB  57 55 DL (Fed. Rep. of Germany) 
#040 240213 21:22 GØODQ      IO91MR   0   0 SSB  55 55 G (England) -- Zero points claimed, not counting QSO. 
#041 240213 21:24 F1BHL/P     IN99PI  330  330 SSB  59 59 F (France) 
#042 240213 21:27 G8KPD/P     IO85XF  413  413 SSB  57 57 G (England) 
#043 240213 21:32 GØNZI/P     IO92FM  194  194 SSB  57 57 G (England) 
#044 240213 21:32 G4RQI      IO93IR  250  250 SSB  57 55 G (England) 
#045 240213 21:40 2EØVCC/P    IO7ØSP  424  424 SSB  57 55 G (England) 
#046 240213 21:48 GD8EXI     IO74PC  456  456 SSB  57 54 GD (Isle of Man) 
#047 240213 21:49 MØNVS      IO91SR  121  121 SSB  59 59 G (England) 
#048 240213 21:50 G8FMC      IO91NW  144  144 SSB  57 57 G (England) 
#049 240213 21:51 GØODQ      IO91MR  154  154 SSB  59 59 G (England) 
#050 240213 21:54 F5RZC      JO1ØAR  160  160 SSB  59 57 F (France) 
#051 240213 21:56 G4EPA      IO92KI  163  163 SSB  55 53 G (England) 
#052 240213 21:57 G4KQH      IO92JD  166  166 SSB  59 59 G (England)